داعش از این زندان های مخفی برای نگهداری زنان ایزدی استفاده می کرد.


داعش زنان ایزدی را بیشتر به عنوان کنیز خرید و فروش می کند، این زندان های مخفی و وحشتناک بدون هیچ گونه

امکاناتی برای نگهداری زنان ایزدی استفاده می شد.

داعش در حمله به مناطق ایزدی نشین سوریه و عراق، مردان ایزدی را قتل عام و زنان وکودکان ایشان را به

اسارت برد و در این زندان ها آنها را نگهداری می کرد.

این زندان ها که در نقاطی دور افتاده قراردارند، به حدی تنگ و تاریک بودند که زنان توانایی حرکت و جابجایی

 را نداشته و مجبور بودند ساعت ها در یک محل تاریک و فاقد هرگونه امکانات سپری کنند.


زندان زنان داعش

زندان زنان داعش

زندان زنان داعش

زندان زنان داعش

زندان زنان داعش