آیةالله بهجت رحمةالله علیه:


خدا میداند یک صلواتی را که انسان بفرستد


و برای میّتی هدیه کند، چه معنویّتی،چه صورتی،


چه واقعیتی برای همین یک صلوات است.