معبودم


گمان نمیکنم تو


مرا رد کنی!

#مناجات_شعبانیه