عکسی از سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس

و سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در فلوجه منتشر شد.
عکسی از فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار سلیمانی حین عملیات مستشاری

در فلوجه در شبکه اجتماعی منتشر شده است.