تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز  


 می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم