آرام آرام صدای پای رمضان

به گوش میرسد

دستهای خالی من

دخیل دڶ پاکت

ای دوست من

مرا درساعات آخرشعباڹ

نه به بهای لیاقت

که به رسم رفاقت

اول حلال بعد دعایم کن

پیشاپیش ماه رمضان مبارڪ